The Money Case by The Money Coach

TMC137 ตกงานอย่าตกใจ ทางรอดด้านการเงิน หากเสี่ยงจะกลายเป็นคนตกงาน

February 3, 2020

โอมศิริกลับมาแล้ว โดย The Money Case เอพิโสดนี้ พูดถึงหัวข้อที่มนุษย์เงินเดือนหลายคนกังวล นั่นก็คือ การตกงาน 

 

สัญญาณความเสี่ยงว่าจะตกงานเป็นอย่างไร แล้วมีแนวทางใดบ้างที่พอจะป้องกันปัญหาด้านการเงินได้ ไปฟังโค้ชหนุ่มและโอมศิริพูดคุยหาแนวทางการป้องกัน เตรียมตัว และวางแผนหาทางออกด้านการเงิน หากวันหนึ่งเราต้องกลายเป็นคนตกงาน